Xəzər dənizinin hidrometeoroligiyası

2013
Müəllif - R.M.Məmmədov

Kitab 6 hissədən ibarət olaraq Xəzər dənizinin hidrometerologiyası və səviyyə problemi sahəsində işləyən mütəxəssislər, doktorantlar və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabın ümumi səciyyə hissəsində qısa şəkildə Xəzər dənizinin etimologiyası və formalaşması, müasir fiziki parametrləri və coğrafi səciyyəsi, mühafizə olunan əraziləri haqqında yeni informasiya verilir. Bu fəslin təbii ehtiyatlar hissəsində karbohidrogen ehtiyatları və bioloji resursları da araşdırılır. Ikinci fəsildə sahillərin və dəniz dibinin geomorfologiyasından, üçüncü fəsildə isə dəniz üzərində iqlim şəraitinin formalaşmasından və meteoroloji dəyişkənlikdən bəhs olunur.

Dənizin hidrologiyasına kitabda böyük yer verilir, dördüncü fəsil bu mövzuya həsr olunmuşdur. Fəsildə dənizin axınları, temperaturu, duzluluğu, şəffaflığı və s. hidroloji parametrlərin mövsüm dəyişmələrini əks etdirən yeni xəritələr verilmişdir.

Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi və onun sosial-iqtisadi-ekoloji nəticələri, səviyyə dəyişməsinin uzunmüddətli proqnozu xüsusi diqqətlə beşinci fəsildə araşdırılır. Nəhayət, sonuncu,  altıncı fəsil dənizin ekocoğrafıyasına, çirklənmə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsinə, ümumi ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə həsr olunmuşdur.