Starə Tarxazərin dissertasiya işinin müzakirəsi olacaq 21.01.2019

 “Geomorfologiya və təbii risklər”, “Paleocoğrafiya” və “Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması” şöbələrinin birgə geniş iclasında Starə Tarixazərin coğrafiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yazdığı “Böyük Qafqaz morfosistemlərin ekzodinamik təhlükə və risklərin ekogeomorfoloji qiymətləndiriməsi” mövzusunda  dissertasiyanın müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020