Starə Tarixazərin dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək 11.12.2018

Dekabrın 14-ü saat 14-də  Coğrafiya institutu Landşaft və landşaft planlaşdırılmas, Geomorfologiya və  Paleocoğrafiya şöbələri birləşmiş seminarının iclasında  Starə Əbülfəz qızı Tarixazərin 5409.01- "Geomorfologiya" ixtisası üzrə  elmlər  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  “Böyük Qafqaz geomorfosistemlərinin ekzodinamik təhlükə və risklərinin ekogeomorfoloji qiymətləndiriməsi”   mövzusunda yazdığı  dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024