Konfransın proqramı 01.06.2024

Hörmətli həmkarlar!

Sizləri 05-06 iyun 2024-cü il tarixində akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda keçiriləcək "Azərbaycanda müasir iqlim dəyişmələrinin təbii komplekslərə və təsərrüfat sisteminə təsiri" adlı elmi-praktiki konfrans keçiriləcəkdir.

 

 Azərbaycan Respublikasında 2024-cü ilin

“Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilməsi ilə bağlı “AZƏRBAYCANDA MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN TƏBİİ KOMPLEKSLƏRƏ VƏ TƏSƏRRÜFAT SİSTEMİNƏ TƏSİRİ”

Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın 

PROQRAMI 

IMPACT OF THE CONTEMPORARY CLIMATE CHANGE ON THE NATURAL COMPLEXES AND ECONOMY SYSTEM IN

AZERBAIJAN regarding the declaration of the year 2024 “Green World Solidarity Year” in the Republic of Azerbaijan International scientific-practical conference 

PROGRAM  

 05-06 iyun, 2024 Bakı, Azərbaycan

June 05-06, 2024. Baku, Azerbaijan 

 

Moderator / Moderator

Dosent Zaur İMRANİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.

Associate Prof. Zaur IMRANI Institute of Geography named after Academician Hasan Aliyev, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan.

Salamlar / Greetings 

Vaxt limiti: 5-10 dəqiqə (bir çıxış üçün) Time limit: 5-10 minutes (per - speech)

 

Fəxrəddin QƏDİROV

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor, akademik

Zakir EMİNOV

Coğrafiya elmləri doktoru, professor

Yusif ALIYEV

Fizika elmləri doktoru, dosent

Bahadur BİLALOV

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Məqsəd QOCAMANOV

Texnika elmləri doktoru, professor

Çingiz İSMAYILOV

Coğrafiya elmləri doktoru, professor

Səid SƏFƏROV

Coğrafiya elmləri doktoru, professor

Aydın İBRAHİMOV

Coğrafiya elmləri doktoru, professor

Tədbirə qatıla bilməyənlərin onlayn çıxışı

 Plenar iclas / Plenary session 

Rauf QARDAŞOV

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İqlim dəyişikliyi fonunda Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi və onun sahil zonasına təsiri

Rza MAHMUDOV

Coğrafiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycanda regional iqlim dəyişmələri və onun çay-su ehtiyatlarına təsiri

Əliəkbər RƏSULİ

Yer elmləri və coğrafiya, professor

Böyük Qafqazın qar örtüyünün çox sensorlu

şəkillər vasitəsilə inteqrasiya füzyonunun tətbiqi

Vedat ÇALIŞKAN

Coğrafiya elmlər doktoru

İqlim dəyişiklikləri, su və qida böhranları ilə mübarizədə ekoloji dəstəklər: qorunan təbiət əraziləri

 Bölmə iclası / Section meetings 

Eminov Z.N.,

Mahmudov R.N., Teymurov M.Ə.

Müasir iqlim dəyişmələrinin təbii komplekslərə və təbii ehtiyatlara təsirinin qiymətləndirilməsi

Gardashov R.H.

Fluctuations in the level of the Caspian Sea against the background of climate change and its impact on the coastal zone

Rasouli A.A., Safarov S.H.

The necessıty of multı-purpose monıtorıng of the republıc of Azerbaıjan's water resources

Paşayev N.Ə.

Azərbaycanda yaşıl enerjiyə keçidin perspektivləri

Зейналова С.М., Гулиева С.Ю.

Некоторые методологические взгляды на

исследования геосистем побережий (на примере западного побережья Каспийского моря)

Hüseynov N.Ş., Mahmudov R.N., Teymurov M.Ə., Hacıyev A.X., Mürsəlov R.G.,

Məmmədova H.V.

Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan əvvəlki dövr üçün rütubət rejiminin təhlili (1961-1992-ci illər üzrə)

Səfərov S., Səfərov E., Həsənəva D.,

İbrahimova V.

1980-2023 dövründə Xəzər dənizinin külək rejimində baş verən dəyişiklərin reanaliz məlumatlarına əsasən tədqiqi

İbrahimov A.,

Tanju T., Mustafayeva S.

2024-cü il Türkiyə bələdiyyə seçkilərinin elektoral təhlili

Çalışkan V., Cəlilova S.

İqlim dəyişiklikləri, su və qida böhranları ilə mübarizədə ekoloji dəstəklər: qorunan təbiət əraziləri

Гасанов Х.Г., Зейналов И.М.

Особенности применения спутников для систем мониторинга окружающей среды

Əliyev Ə.S., Süleymanlı D.H.

Müasir dövrdə Xəzər dənizinin səviyyə dəyişmələri

Qasımov C.Y., Səfərov A.S.,

Qurbanov T.R.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi-coğrafi rayonları ərazisində relyefin morfometrik

göstəricilərinin təhlili

Hüseynov C.S., Yəhyayev V.F.

Buzlaqların müasir vəziyyəti və iqlim dəyişmələrinin onlara təsirinin təhlili

 

Əliyev Ə.A,

Böyük Qafqazın cənub yamacının şimal-qərb hissəsinin bəzi ekoloji problemləri

İsmayılova A.A.

Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının fitokütlə ehtiyatlarının müasir tədqiqatları

Abushova S., Zohrabova H.

Analysis of terrain factors affecting ecogeomorphological condition (on the example of

Nakhchivan AR)

Məmmədov M.Ə., Əzizova N.Ə.,

Nəsirova Ç.A., Nağıyeva X.X.

Kiçik Qafqazda yayılan dağ çəmən-meşə torpaqlarnın müasir vəziyyəti və bərpası yolları

Əkbəri T.M.

Gübrələrdən və pestisidlərdən istıfadənin ekoloji problemləri

Ağabalayev Q.M., Qarayev E.M.

Şin çayının sağ sahilində yerləşən İtuçan şəlaləsi və onun ətraf ərazilərinin fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri

Məmmədova G.Ş., Ağazadə Ş.Ş.

Müasir landşaft örtüyündə baş verən problemlər və onların qarşısının alınma yolları

Sadıqov M.O., Qasımov Z.A.

Şərqi Zəngəzur regionunda yaşayış məntəqələrin tipologiyasının kəndlərin morfoloji-genetik

quruluşuna təsiri

Zeynalova K.Z.

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun geoloji və geomorfoloji təbiət abidələri

Allahverdiyeva S.

Azərbaycanda nəqliyyat qovşaqlarının müasir

vəziyyəti və onların iqtisadi rayonlar üzrə yükdaşımasının təhlili

Əliyeva S.Q., Paşayeva N.B.

Kənd turizmi və ya aqroturizm

Rzayeva S.İ.

Azərbaycanda iqlim dəyişilmələri fonunda yaranan xəstəliklər və onların tibbi-coğrafi əsasları

Məmmədova F.V., Vəliyeva Ş.C.

Həkəri fiziki-coğrafi rayonu landşaftlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri

Seyidova E.Y., Əliyeva N.Z., Quliyev M.B.

Şahtaxtı kəhriz sistemlərinin ekoloji problemləri

Babayev N.Q.

Aran adının mənşəyi və yayılma arealı haqqında

Əliyev Ş., Vəlişov N., Məmmədova G.,

Əliyeva B.

Şərqi Zəngəzurun turizm potensialı: onun tarixi və mədəni məkanlarında turizm imkanlarının tədqiqi

 

Bəndəliyev V.N.

Turan qılıncı, turan təpəsi mikrooronimlərinin mənşəyi və arealı haqqında

Mahmudova Ü.X.

Xəzər dənizinə axan çayların dənizin səviyyə tərəddüdünə təsiri

Salmanli N.Y.

Envıronmental problems of cıtıes and solutıons

İmanova G.Ə.

Təbii və antropogen göstəricilər əsasında Ləngəbiz

silsiləsi və ətraf ərazi landşaftlarının ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi

Quliyev R.İ.

Gəncə-Daşkasən iqtisadi rayonun suvarılan torpaqlarının kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təbii-coğrafi amillərin təsirinin

qiymətləndirilməsi

Haqverdiyeva A.A.

Pirsaatçay hövzəsi çimli dağ-çəmən torpaqlarının müasir vəziyyəti və çoxillik müqayisəli təhlili

Cəbrayılova F.A.

Müasir gənclərin sağlamlığına təsir edən ətraf mühit

amilləri

Ismayilova Sh.F.

The influence of the climate to the winter tourism in

the southern slope of the Greater Caucasus (in the example of Shinchay-Girdimanchay)

Abdullayeva G., Hüseynova T.

Qarabağ iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluğu strukturu

Imamverdıyev N.S.

Transıtıon to renewable energy: benefıts, challenges, and rısks from a sustaınable

development perspectıve

Əhmədova R.Y.

Neft ləkəsinin qalınlığının qiymətləndirilməsinə qeyri-səlis yanaşma

Abbasova S.M.

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı təbii

landşaftlarının transformasiyasının əsas istiqamətləri

Əliyeva N.V.

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti və iqtisadi inkişaf strategiyası

Gözəlova S.Ş.

Müasir dövrdə Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin liman təsərrüfatına təsiri (Cənub Kovşunda dibdərinləşdirmə işləri)

Qurbanov Q.H.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının şimal-qərb hissəsi relyefinin ekoloji şəraitinə təsir göstərən

təbii-dağıdıcı proseslər

Həsənova G.Ə.

Abşeron yarımadasında müasir iqlim dəyişmələrinin səhralaşma prosesində təzahürü

  

İmrani Ş.V., Cəfərov S.Ş.

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun hidroloji təbiət abidələri

Əfəndi A.N.

Astara şəhərində turizmin inkişafının problemləri

Məmmədzadə A.N.

Kreativ turizmin problemləri

Əmiraslanova X.

Turizmin planlaşdırılmasında təhlükəsizlik amili

Dünyamalıyev K.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi problemlər

Mirzəzadə M.Ə.

Bakı şəhər daxili rayonlarında təhsil sahəsinin

müasir vəziyyəti və gələcək inkişaf istiqamətləri

Байрамов И., Пашаева С.

Сравнительная характеристика современных методов исследования в географии

Babayeva S.N.

Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq turizminin

problemləri

Əsədova N.S.

Turizm fəaliyyətinin planlaşdırılmasında hüquqi tənzimlənmələr

Safarli S.A.

Treatment-health resources of Azerbaıjan

Əlizadə G.K.

Regional turizmin inkişafının planlaşdırması

Zeynallı S.E.

Düzənlik Şirvanda ovçuluq turizminin problemləri

Verdiyev S.

Regionların inkişafının ali və orta məktəblərdə tədrisin müasir problemləri

Qafarlı F.T.

Turizmin planlaşdırılmasında və inkişafında rəqəmsal texnologiyanın rolu

 

KONFRANSIN BAĞLANMASI MODERATORLARIN HESABATI 

CLOSING OF THE CONFERENCE MODERATORS' REPORT