Place of birth

Republic of Azerbaijan,  Baku

 

Date of birth

17 march 1975

Education

1994-1999, BSU, Faculty of Geography, Bachelor’s Degree

 2003-2006, BSU, Faculty of Geography, Master’s Degree

 2009-2013, BSU, Faculty of Geography, doctorate , Department of Economic and Social Geography, Doctorate, 5401.01- “Economic Geography”, PhD in geography.

Scientific degree

Doctor of Philosophy in Geography

Title

 Associate professor (Leading Researcher)

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-           topic name

 

 5408.01

“Physical geography and biogeography, soil geography, geophysics and geochemistry of landscapes”.

“Economic and geographical research of the impact of flood events on the economic development and territorial organization of economy” in Azerbaijani Republic”.

Total number of printed scientific publications :

-        number of scientific publications printed abroad

-        number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

35

12 

8  scientific articles.

Number of patents and

 certificates of authorship

 

Staff training:

-        number of  PhDs

 

Basic scientific achievements

1.      Scientific analysis of the dependence between sustainable development indicators and dynamics of flood events were carried out as well as the regionalization and mapping of damage to the development of the farming areas, territorial organization and population settlements. 

 Names of scientific works

·         2018, Азербайджано-Российские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы.

·         2018, Sustainable development of regions of Azerbaijan Republic and their sosial-geographical problems.

·         2017, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi və dayanıqlı qida təminatı.

·         2017, Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun dayanıqlı inkişafında innovasiyaların tətbiqi.

·         2016, Этнополитические конфликты в пост-советских странах.

·         2016, Socio-economic aspects of the concept of sustainable development in Azerbaijan.

·         2016, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi potensialından istifadə dövlətin regional siyasətinin strategiyası.

·         2015, Azərbaycanda Azad İqtisadi Zonalar.

·         2015, Azərbaycan Respublikasinda aqrar-sənaye kompleksinin müasir vəziyyəti və prespektivləri.

·         2014, Наводнения в нижнем течении реки Кура и их последствия.

·         2014, Наводнения в Аранском экономико-географическом районе.

·         2014, Influence of Inundations on development and territorial organization of economy in Kur-Araz lowland.

·         2013, Inundations in the Kura River.

·         2013, Daşqınların vurduğu zərərdən asılı olaraq ərazinin rayonlaşdırılması.

·         2012, Наводнения в Азербайджане.

·         2012, Flood fighting methods in the Kura and Araz rivers.

·         2012, Daşqın hadisəsinin Aran iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə təsiri.

·         2012, Aran iqtisadi rayonunda daşqın hadisəsinin nəqliyyat şəbəkəsinin və sosial infrastrukturun ərazi təşkilinə təsiri.

·         2011, Географический анализ методов, применяемых в борьбе с наводнениями.

·         2011, Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərində təbii fəlakətlərin tədrisinə dair.

·         2011, Azərbaycan daşqınlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri görülərsə, müsbət nəticə əldə oluna bilər.

·         2011, 2010-cu il daşqınlarının Aran iqtisadi rayonunun yaşayış məntəqələrinə və əhali məskunlaşmasına təsiri.

·         2010, Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdü və onun Kür çayı hövzəsində daşqınların yaranmasında rolu.

·         2010, Qlobal iqlim dəyişikliklərinin Kür və Araz çaylarında daşqınların baş verməsində rolu.

·         2010, Dünyada daşqınlara qarşı tətbiq olunan metodlardan Azərbaycanda istifadə.

·         2010, Azərbaycanda daşqınlara qarşı mübarizədə dünya təcrübəsindən istifadə.

·         2009, Daşqınlarla mübarizə işi daima dövlətin nəzarətində olmalıdır. “Fövqəladə hallar və ətraf mühit”.

·         2009, Daşqın hadisəsinin yayıldığı ərazilər və ona qarşı mübarizə tədbirləri.

Membership with local, international and foreign scientific organizations

 

1.    НАНА «GƏNC ALİM»  член организации с 2014г.

2.  Член Азербайджанского Географического Общества, 2015

3.  БГУ, руководитель группы «Поддержки Инновативных проектов» на факультете географии, 2016

4.  БГУ,  FD.02.195 член диссертационного совета, 2018

Participation in international workshops, symposium and conferences.

·       2018, - speech at the presentation of the Project “Knowledge Economy- Innovation Roadmap Project of Azerbaijan” within the “Innovation Week 2018” held by the Ministry of Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan on 26.10.2018.

2018- participation in National Final of Startup tour “From Idea to Business” jointly established by the Ministry of Communications and High Technologies of Azerbaijan Republic, Heydar Aliyev Foundation and Azerbaijan Youth Foundation.    

  2017, “University Experience Exchange” Conference from 22 to 26 February 2017 in Madrid–Juan Carlos University, Spain. İnternational Sertificate.

·         2016, “University Experience Exchange” Conference from 8 to 13 February 2016 in Paris –Sorbon University Abu Dhabi, U.A.E. Sertificate.

·         2016, “İnnovation Education in the World ” Conference from 25 to 30 August 2016 in Paris –Sorbon University in Paris, İnternational Sertificate.

·         2016, “Azərbaycan Regionlarının Coğrafi Problemləri” Научно-практическая конференция.БГУ, Баку·         2015, Post 2015: Qlobal Cagırışlar Şəraitində Azərbaycan Respublikasının Davamlı İnkişafının İdarə edilməsi. Научно-практическая конференция.

·         2015, Coğrafiya:Nəzəriyyə, Praktika və İnnovasiya. Научно-практическая конференция.БГУ,Баку.

·         2013, АГО. Международная Научно-практическая конференция, посвященная 90-летию акад. Н.Алиева, Баку.

·         2012, International Scientific and Practical Conference: “Theoretical and practical aspects of the development of modern science”. Institute for Strategic Studies. Moscow.

·         2012, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. World forum – international congress 2012- Стамбул, Турция. 

2012, AMİU, “Fövqəl”-Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının 15 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans.Баку.

·         2012, “Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübarizənin müasir problemləri” Международная Научно-практическая конференция. Баку.

·         2011, Riskin idarə olunmasına həsr edilmiş Международная Научно-практическая конференция.

·         2011, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization geocataclysm-2011. İstanbul, Turkey.

·         2011, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransı. Bakı.

·         2010, Doktorontların və gənc tədqiqatçıların XIV respublika elmi konfransı. Bakı.

·         2010, «Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: təhlükə və risklər»ə həsr edilmiş Elmi-praktik konfrans. Baki.

·         2009, Prof. Ocaqov Həbib Osman oğlunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. Bakı.

·         2009, «Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri»nə həsr edilmiş Elmi-praktik konfrans. Bakı.

Books:

 2018, “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiysı (Postsovet ölkələrinin coğrafiyası)” Baku State University. Baku 2018, 508 .

2015, Emergencies. Məktəblinin Ensiklopediyası. UNISEF, Azerbaijan, Member of Editorial Board. Baku-2015. 520.

2014, “Daşqınların təsərrüfatın inkişafı və ərazi təşkilinə təsiri”. Monograph, Baku-2014. 192.

 

 

 İqtisadi coğrafiyanın nəzəri əsasları, Siyasi coğrafya və Geopolitika, Postsovet ölkələrinin coğrafiyası, Coğrafiya tarixi, Təbii Fəlakətlərin coğrafiyası, Regionların soial iqtisadi coğrafiyası, Azərbaycan regionlarının tarazlı sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, Sənaye coğrafiyası.

30-dan artıq elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın, 1 dərsliyin və 10 dərs proqramının müəllifidir.

Трудовая деятельность

1999–2005, Secondary school No 212 of  Narimanov district, geography teacher •2000-2017          , Turkish Lyceum “Dəyanət Vəqfi”, Deputy director and geography teacher;

2003-2012, ANAS, engineer

 Since 2012, the Institute of Geography named after acad. H.Aliyev of ANAS, dept. of History of Geographic Thought and Toponimics, senior scientific employee;

2008- 2015, BSU, hourly teacher at the dept. of Economic and Social geography

Since 2015, BSU, full-time teacher at the dept. of Economic and Social geography.

Pedagogical activity

More than 20 years

Other activities

1.Bakı Dövlət Universiteti “İctimai Nəzarət  və Məsləhət Şurasının” Coğrafiya fakültəsi  üzrə nümayəndəsi

2. Bakı Dövlət Universiteti İnnovativ  layihələrə dəstək qrupunu Coğrafiya fakültəsi üzrə nümayəndəsi

Awards and prizes

Certificate of Honor of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan (for effective pedagogical activity), 2007

Certificate of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan (active participation in the XIV Republican scientific conference ), 2009

Certificate of Honor of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan (1st place in the subject of geography at Student admission receipt of Azerbaijan Republic. The highest percentage of success in the country is 95, 6%).

Certificate, winner of the First Republican Innovation Contest, 2017.

Main place of work and its address

 

115, H.Javid av., Institute of Geography named after acad. H. Aliyev of ANAS

Position

Senior scientific researcher

Office phone

538-11-58

Mobile

050 349 41 99                                                  

Home

(012) 456 23 56

Факс

 

E-mail

musayeva.mr@gmail.com

Copyright © ANAS Institute of Geography named academician H.A.Aliyev, 2019