Nijat Imamverdiyev spoke about solar energy on ITV