Place of birth:

Tovuz city

Date of birth:

1947

Education:

Baku State University

Scientific degree:

Doctor of Philosophy on Geography

Title:

 

Topic of  PhD thesis:

- specialty code

- specialty name 

- topic name

 

25.00.24 Social and economical geography

5401.01 Economical geography

Investigation of toponyms of the Absheron region

Total number of printed scientific publications:

- number of scientific publications printed abroad 

- number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

 

35 

 

6

Number of patents and certificates of authorship:

 

Staff training:

- number of  PhDs

 

Basic scientific achievements:

Compiling of toponymic glossary on regions in connection with study of toponyms of Azerbaijan;

Enrichment of toponymic fund of the republic and preservation of toponyms;

Applying of toponymic results  in different directions (in the State Committee on Earth and Cartography; Azerbaijan National Encyclopedia; in the Toponymic Comission under the Milli Mejlis)

 Names of scientific works:

1.«Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin toponimiyası». Bakı, Elm, 1993, 196 s.

2.Azərbaycan toponimləri. Ensiklopedik lüğət. Azərbaycan Ensiklopediyası HPB, Bakı, 2000, 588 s. Həmmüəlliflərlə

3.Azərbaycan Respublikasının inzibati –ərazi bölgüsü məlumat toplusu (2013) kitabının elmi-redaksiya heyətinin üzvü

4.«Samux toponiminin mənşəyi haqqında». AMEA məruzələri. 2011, Cild IXVII, №6 s.111-116 (B.Ə.Budaqovla həmmüəllif)

5.Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsində coğrafi terminlər bir mənbə kimi. (Abşeron regionunun materialları əsasında) Turan stratefik Araşdırmalar Mərkəzi Uluslararası Bilimsel Hakemli mövsimlik sərgi say 6. Konya, 2010, s.142-146.

5.О происхождении географических названий Абшеронского региона в общетюркской топонимии (на основе топонимических материалов по Абшеронскому региону) Института Географии. Вопросы Географии и Геоэкологии. Г.Алматы, 2011, №4. 93-98.

6.“Azərbaycanın yurd yerlərinin coğrafiyası” kitabının elmi redaktoru. Bakı, 2015.

Membership with international and foreign scientific organizations:

 

Pedagogical activity:

Course on toponymics in the faculty of geography, BSU

 

Other activities:

A member of Toponymic commission under the Milli Majlis of Azerbaijan since 1992

Awards and prizes:

1.Message of thanks by the Department of Earth Sciences, ANAS for many yearly productive scientific-public activity in the Institute of Geography named after acad. H.A.Aliyev in connection with 60th anniversary of the ANAS.

2.The title of the Republic of Azerbaijan  "Honored Worker of Culture"  - 2015

Main place of work and its address:

The Institute of Geography named after acad. H.A.Aliyev, ANAS, H.Javid st. 115

Position:

Leading scientific worker

Office phone:

 

Mobile:

050 5313149

Home:

012 4114841

Copyright © ANAS Institute of Geography named academician H.A.Aliyev, 2024