Web-site

 

Place of birth

District  Krasnoselsky, Armenian Republic

Date of birth

1961

Education

ASU

Scientific degree

D.Sc. in Geography

Title

Senior researcher

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

11.00.07

Hydrology of soil, water resources, hydrochemistry

Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5406.01

Hydrology

Hydrological study of the river runoff in natural and disturbed regime(within Azerbaijan territory)

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-         number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

93

 

35

 

 

26

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:     

-         number of  PhD

-         number of  Doctor of sciences

 

Basic scientific achievements

Elaborating of calculation method of runoff of the mountain river, study of dissolved substances in liquid stream of rivers. Elaborating of calculation method of ion stream, elaborating of classification scheme according to the degree of mineralization of river water, assessment of ecological condition of river basin according to the anthropogenic load. Investigation of the ion stream module, study of biogenic and microelements flows, classification of river waters according to the chemical composition, assessment of environmental safety of river waters, elaborating of maps which was included in National Atlas of Azerbaijan.

Names of scientific works

 

 

1.Azərbaycanın dağ çaylarının orta illik asılı gətirmələr axımının hesablanmasına dair. Azərb. MEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 1998, №3. s. 70-74

2. Göyçay və Girdimançayın hidroloji xüsusiyyətləri. Azərb. MEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2000, №3. s. 48-52

 3. Azərbaycanın dağ çaylarında ion axımının formalaşma xüsusiyyətləri. Azərb. MEA “Xəbərlər”i, yer elmləri seriyası. 2002, №2. s. 59-63

4. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının ion axımı. BDU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. 2002. №3. s. 189-195

5.Azərbaycanın dağ çaylarında əsas ionların zaman və məkana görə dəyişməsinin tədqiqi. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. VIII cild. Bakı, 2003.

 s. 202-209

 6.Azərbaycanın dağ çaylarının minerallaşma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. IX cild. Bakı, 2004. s. 392-395

7.Kiçik Qafqazın çay sularının codluğu. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. X cild. Bakı, 2006.

s. 448-452

 8.Kiçik Qafqaz çaylarında ion axımının tədqiqi. AMEA “Xəbərlər” i, yer elmləri. 2006. №1. s. 92-97

9.Azərbaycanın dağ çaylarının kimyəvi axım sıralarının statistik təhlili. // Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks

istifadəsinin müasir problemləri. Bakı, 2007. №3. s. 3-9

 10.Antropogen yüklənməyə görə çay hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi (Azərbaycan Respublikası daxilində). AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2007. №3. s. 93-97

11.Azərbaycanın dağ çaylarında biogen elementlərin dəyişməsi haqqında. AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun əsərlər toplusu. Bakı, 2007.

XVII cild. s. 295-299

 12.Çay sularının kimyəvi tərkibinə görə təsnifatı (Azərbaycan Respublikası daxilində). AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2007. №4. s. 73-77

 13.Azərbaycanın çay hövzələrindəki kimyəvi denudasiyanın intensivliyi.// Hidrometeoroloğiya və ətraf

 mühitin monitorinqi. Bakı, 2007. №4. s. 160-166

 14.Azərbaycanın dağ çaylarının kimyəvi axımının dəyişməsinin ekoloji aspektləri. Azərbaycan Coğrafiya

cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, 2008. XII cild. s. 253-257

15.Azərbaycanın dağ çaylarının mikroelementlər axımının qiymətləndirilməsi. AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2008. №3. s. 68-74

16.Сравнительный анализ механической и xимической

денудации в горных областях Азербайджана. Институт Географии НАНРК. // Вопросы географии и геоэкологии. № 2, Алматы. 2008. с. 64-67

17.Загрязнённость речных вод аридных территорий Азербайджана.// Проблемы освоения пустынь. № 4,

Ашхабад, 2008. с. 9-12

18.Azərbaycanın dağ çaylarında illik ion axımı tərəddüdlərinin tədqiqi və qiymətləndirilməsi. AMEA-nın

“Xəbərlər “i, yer elmləri, 2009. s. 59-64

19.Исследование ионного стока горных рек Азербайджана. Известия РГО. т. 141, вып. 1. Санкт Петербург, 2009. с. 72-76

20.Çay sularının qaz rejimi (Azərbaycan Respublikası daxilində). BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Coğrafiya cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri. Bakı, 2009. II cild. s. 476-483

21.Azərbaycanın transsərhəd çaylarının hidrokimyəvi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri.

 Bakı, 2010. XV cild. s.209- 211

22. Химический состав речных вод Азербайджана. //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Том 1. №8, Москва-2010, с. 410-413

23.Рекогносцировочная оценка состояния речных бассейнов Азербайджана по антропогенной нагрузке. // Гидрометеорология и экология. №2(57),  Алматы, 2010, с. 55-62

24.Методические вопросы расчета среднемноголетнего ионного стока горных рек (на примере Азербайджана). // Метеорология и гидрология. №4. Москва, 2011. с. 96-103

25.Современные изменения гидрохимического режима рек Азербайджана. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2011. №1, Выпуск №17. с. 147-156

26.Azərbaycan Respublikası çay sularının orta illik minerallaşması və kimyəvi tərkibi. AMEA-nın “Xəbərlər”i yer elmləri, №2, 2011, səh. 36-41

27.Azərbaycan çaylarının kimyəvi axımının stasionar müşahidə məlumatlarının qiymətləndirilməsi. Azərbaycan landşaftlarının optimallaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafının müasir

problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVI cild. Bakı-2011. səh. 246-250

28.Изменение режима биогенных веществ и их выноса реками Азербайджанской Республики.

//Географический вестник. Пермь, 2011. №3(18). С. 14-22

29.Денудация в горных областях Азербайджана по данным о стоке наносов и растворенных веществ.//Гидрометеорология и экология. Алматы. 2011, №4, с. 122-131

30.Изменчивость годового ионного стока горных рек Азербайджанской Республики. Труды Всероссийской научной конференции, посвященной памяти выдающегося ученого-гидролога, профессора А.В. Рождественского. Секция 2. Стохастические модели качества вод. Москва-2012, с. 169-174

31.Azərbaycan Respublikasinin dağ

çaylarından su ilə təminatının ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi. AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri, №1, 2012. səh. 49-54

32.Azərbaycanın dağ çaylarının ion axımı modulunun tədqiqi.  AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri, №3, 2012. s.63-67

33. Azərbaycanın çay sularının duz tərkibi.

AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri,№1, 2013. s.90-95

34.Жесткость речных вод Азербайджана.

// Географический вестник. Пермь. 2013,

№1 (24), с.40-45

35. Ионный сток и загрязнение р. Куры в современный период.// Вода: химия и экология. Москва. №6, 2013. с. 107-113

Membership with international and foreign scientific organizations

 

Pedagogical activity

BDU , ASPU

 

Other activities

 

Awards and prizes

1.Gratitude of Dept. of Earth Sciences of ANAS

2.Honorable Diploma of the Presidium of ANAS

 

Main place of work and its address

115, av. H.Cavid, Institute of Geography of ANAS

Position

Leading researcher

Office phone

012 539 33 36

Mobile

055 560 00 72

Home

012 372 00 34

Fax

 

E-mail

abduyevm@gmail.com;  magamed@box.az 

 

Copyright © ANAS Institute of Geography named academician H.A.Aliyev, 2020