Date of birth: 01 september 1938

Education: Azerbaijan State University, The Faculty of geography

Position: Director of the Department of Hydrology of Land and Water Resources

Scientific degree, title:   D.Sc. in geography, Senior researcher

Specialty code and title of the thesis: 5406.01 - Hydrology

Scientific of research areas: Çayların su balansı və su ehtiyatlarının, çayların formalaşmasında iştirak edən yeraltı suların tədqiqi

Scientific results:

Müşahidə materiallarına əsasən axımın hövzənin yüksəkliyinə görə 13 əlaqənin alınması və dəqiqləşdirilmiş illik axım xəritəsinin tərtibi;

İllik axım ilə yeraltı axım arasında alınmış əlaqəyə əsasən yeraltı axımın təyini metodikasının təklif edilməsi və ilk yeraltı xəritəsinin tərtib edilməsi;

Dağ ölkələri üçün ilk dəfə olaraq ərazinin rütubətliyi ilə buxarlanma və yeraltı axım arasında əlaqənin alınması və Azərbaycan ərazisinin landşaft qurşaqları üzrə hidroloji rayonlaşmanın aparılması;

Axımın yay təbii tənzimlənməsinin təyin edilməsi və metodikasının təklif edilməsi; Azərbaycanın bütün inzibati, təbii – iqtisadi rayonların və landşaft qurşaqlarının su ehtiyatlarının təyin edilməsi;

İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin çayların su ehtiyatları və axım rejiminə təsirinin öyrənilməsi.

Awards and prizes:     1."Progress", medal of the Republic of Azerbaijan

2.The title of the Republic of Azerbaijan "Honored Worker of Culture" - 2015

Main place of work and its address:    115, H.Javid avenue, Institute of Geography of ANAS, AZ1143, Azerbaijan Republic, Baku

Oficce phone:  (+99412) 538 54 18

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.">doktor_rq@mail.ru

 

Total number of printed scientific publications: 55, and 3 monography

Names of scientific works:

Взаимосвязь элементов водного баланса Большого Кавказа // АН Азерб. ССР, Баку, 1967

Типы водного баланса Азербайджана // ТР. Аз НИИ водных проблем, т. ЫЫЫ, 1972. Снеговое питание рек Азербайджана // «Гидрометиздат», 1974

Водный баланс Большого Кавказа // Элм, Баку, 1973

Водный баланс Азербайджанской ССР // Элм, Баку, 1978

Водные ресурсы Азербайджанской ССР // Элм, Баку, 1989

Формирование речного стока его рациональное использование и пути перераспределения по территории Азербайджана // Известия НАН Азерб. ССР, №1, 2008

Copyright © ANAS Institute of Geography named academician H.A.Aliyev, 2021