Date of birth:  19 aprel 1931

Education: Azerbaijan Agricultural Institute

Position: Senior scientist

Scientific degree, title:  Doctor in Geographical sciences

Topic of PhD thesis: specialty code: 5408.01 - Physical geography and biogeography, soil geography, landscape geophysics and geochemistry. Forest ecosystems of Azerbaijan and their anthropogenic dynamics

Scientific of research areas: meşəçilik, biocoğrafiya, ekologiya, torpaqşünaslıq

Scientific results: Elmi fəaliyyət dövründə respublikanın dağlıq meşə ərazilərində meşə əkini fondu torpaqları tədqiq edilmiş və onların meşə meliorasiya üsulları hazırlanmışdır. Kürqırağı tuqay meşələrinin müasir vəziyyətini əks etdirən irimiqyaslı xəritə tərtib edilmiş, tuqay meşələrin bərpası üzrə elmə əsaslanmış tədbirlər sistemi hazırlanmışdır.

Respublikanın dağ və düzən meşə ekosistemlərinin yayılması qanunauyğunluqları, onların antropogen dinamikası tədqiq edilərək əsaslı elmi nəticələr əldə edilmişdir. Alınan elmi nəticələr biocoğrafiyanın tətbiqi istiqamətinə yönəldilmişdir : üç xarakterik dağ regionu üzrə meşənin təbii (ilkin) və müasir (antropogen) vəziyyətini göstərən xəritələr tərtib edilmiş və bu xəritələr əsasında bitki örtüyündən səmərəli istifadə etmək, meşələrin qoruyucu funksiyasını yüksəltmək üzrə tədbirlər sistemini əks etdirən xəritələr hazırlanmışdır.

Elmi-tədqiqat nəticəsində respublika ərazisində hələ öz təbii vəziyyətini az-çox saxlamış qiymətli meşə obyektləri aşkar edilmiş və onların mühafizəsi üzrə təkliflər hazırlanmışdır.

Tədqiqatların nəticələri bir sıra layihələrin hazırlanması və meşə təsərrüfatları tərəfindən meşə örtüyünün bərpası və mühafizəsi işində tətbiq olunur.

Awards and prizes:   Academician H.A.Aliev Award for the monograph "Forests of Azerbaijan" 

Main place of work and its address:    115, H.Javid avenue, Institute of Geography of ANAS.

Oficce phone:   (+994 12) 5398348

Mobile:    (+99450) 669 75 68

Home phone.:   (+99412) 570 14 37

Total number of printed scientific publications : 192

 

Əsas elmi əsərlərin adları:

Прикуринские тугайные леса Азербайджана (монография). Изд. «Элм». Баку. 1974. 136 с.

Dekorativ yaşıllaşdırma “Gənclik”. Bakı. 1982. 88 s. (kitabça)

Yaşıl sərvətin keşiyində “Gənclik”. Bakı. 1982. 100 s. (kitabça)

Судьба  леса в руках человека. Азерб.гос.изд. Баку. 1983. 110 с. (моног)

Azərbaycanın eroziyaya uğramış dağ yamaclarında qozmeyvəlilərdən ibarət sənaye əhəmiyyətli plantasiyaların salınması, “Elm” 2002. 472 s. (monoqrafiya)

Təbiətin yaşıl libası  “Gənclik”. Bakı. 1988. 98 s. (kitabça)

Dendrologiya. “Ekologiya”. 2000. 261. s (ali məktəblər üçün dərslik)

Meşə və onun heyvanat aləmi “Ekologiya”. 2000.112. s. (kitabça)      

Azərbaycanın meşələri. Bakı “Elm”. 2008. 728 səh. (monoqrafiya)

 Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı “Elm”.2005. 880.s.(monoqrafiya)

Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı. “Elm”. 2006. 608 s. (ali məktəblər üçün dərslik)

Ensiklopedik ekoloji lüğət. Bakı “Elm”. 2008. 728 s.

Ekoloji atlas (azərbaycan-rus dillərində). Bakı-kartoq.fabriki. 2009. 156 s.

Aqroekologiya. Bakı. “Elm” 2010. 512.s. (ali məktəblər üçün dərslik)

Ekoloji atlas (azerb-ingilis dillərində). Bakı-kartoq.fabriki. 2010. 168 s.

Aqroekologiya (Metodologiya, texnologiya, iqtisadiyyat). Bakı “Elm”. 2011 (ali məktəblər üçün dərslik). 448 s.

Azərbaycan. Ekoturizm potensialı: “Şərq-qərb” nəşr. 2012, I cild – 360 s., II cild – 420 s.

Copyright © ANAS Institute of Geography named academician H.A.Aliyev, 2020