TARİX

Qurunun hidrologiyası şöbəsi 1953-cü ildə yaradılmışdır.

Həmin vaxtdan 1983-cü ilə qədər şöbəyə görkəmli alim coğrafiya elmləri doktoru, professor Saleh Hacı oğlu Rüstəmov rəhbərlik etmişdir.

1952–1956-cı illərdə onun rəhbərliyi altında və şəxsi iştirakı ilə Azərbaycanın bütün iri çaylarının hidroqrafiyası tədqiq edilmiş və 4 cildlik monoqrafiyası nəşr edilmişdir. Sonralar o Azərbaycan çaylarının formalaşma qanunauyğunluqlarını, maye və sülb axımının zaman və məkan daxilində paylanmasını tədqiq etmiş və kompleks xüsusiyyətlərə görə ərazinin rayonlaşmasını vermişdir. 1963-cü ildən c.e.n. R.M. Qaşqay ilə birlikdə Azərbaycanın su balansı və su ehtiyatları üzərində işləmişdir.

2009-cu ildən şöbə “Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları ” adlanır.

1986-cı ildən şöbəyə c.e.d. Rəna Bəyim Mir Tağı qızı Qaşqay rəhbərlik edir.

 

TƏDQIQAT ISTIQAMƏTLƏRI VƏ MÖVZULARI

 Şöbənin əsas tədqiqat istiqaməti – səth sularıdır. Müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitdə su və gətirmələr axımının formalaşması və keçməsi qanunauyğunluqları, çayların su balansı və su ehtiyatlarının tədqiqi, insanın təsərrüfat fəaliyyətinin  çay axımına təsirinin təyin edilməsi, çaylarda keçən daşqın və sellərin hidrodinamik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, su ehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi ,göllərin və su anbarlarının tədqiqi, çayların kimyəvi xüsusiyyətlərinin, ion axımının qiymətləndirilməsi. 

 

ƏSAS NƏTICƏLƏR, NAILIYYƏTLƏR

 Dağ çaylarının formalaşma qanunauyğunluqları və bu prosesdə iştirak edən yeraltı suların öyrənilməmiş çaylarda təyini metodikası işlənilmiş, ilk dəfə olaraq onların ehtiyatları təyin edilmiş və bu elementin xəritəsi tərtib edilmişdir.

Dağlıq ölkələr üçün ilk dəfə olaraq su balansı elementlərinin qarşılıqlı əlaqələrinə əsaslanaraq landşaft qurşaqlarının, inzibati rayonların, ayrı-ayrı çay hövzələrinin və bütün respublika ərazisi üçün su ehtiyatları təyin edilmişdir.

 Müəyyən edilmişdir ki, tranzit çayların axımını nəzərə almaqla Azərbaycanın su ehtiyatları 30,9 km, yerli ehtiyat isə - 10,3 km-dir. Çay sularının yay təbii tənzimlənməsini müəyyən edən metodika təklif edilmişdir.

Müəyyən edilmişdir ki, insanın fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın su ehtiyatları azalmamış, lakin ərazi üzrə yenidən paylanması baş vermişdir. Sülb axımı və asılı gətirmələrin təyini metodikası işlənilmişdir.

 İlk dəfə olaraq müəyyən edilmişdir ki, Lənkəran təbii vilayətində ekoloji vəziyyətin pozulması nəticəsində və səthi yuyulmanın orta layının 0,030-dan 0,047 mm-ə qədər artması səhralaşma prosesinin dərinləşməsinə səbəb olmuşdur.

Çay sularında ion axımının, biogen və orqanik elementlərin hesablama metodikası işlənilmiş, kimyəvi denudasiyanın intensivliyi qiymətləndirilmiş və kimyəvi tərkibinə görə suların təsnifatı aparılmışdır.

 Azərbaycan göllərinin xüsusiyyətləri və  su anbarlarının lillənməsi tədqiq edilmişdir.

 Şöbənin əməkdaşları son illər  “İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin çaylar və onların hövzələrinin ekoloji vəziyyətinə təsiri məsələləri” üzrə öz fəaliyyətlərini davam edirlər.

 

 

ƏSAS NƏŞRLƏR

 Рустамов С.Г. Гидрография Азербайджана, 4 cild, 1952-1956 illər

Rüstəmov S.H. Azərbaycan çaylarının hidroloji xüsusiyyətləri, 1961

Заманов, Тарвердиев Гидрологические особенности озер и водохранилищ Большого Кавказа, 1965.

Кашкай Р.М. Водный баланс Большого Кавказа, 1973.

Ахундов. Сток наносов рек Азербайджанской ССР, 1978.

Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водный баланс Азербайджанской ССР, 1979.

Эюбова. Результаты исследования гранулометрического состава взвешенных наносов горных рек, 1988.

Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР, 1989.

Kiş və Şin çayları hövzələrinin selləri. Müəl. kollekt. Məmmədov, 1998

Халилов Ш.Б. Водохранилища Азербайджана и их экологические проблемы, 2003.

Абдуев М.А. Исследование ионного стока горных рек Азербайджана, 2008.

Кашкай Р.М. Формирование речного стока, его рациональное использование и пути перераспределения его по территории, 2008.

Мамедов. Meтодика расчета изменчивости наибольших расходов взвешенных наносов рек Большого Кавказа, 2009.

Абдуев М.А. Методические вопросы расчета среднемноголетнего ионного стока горных рек, 2011.

Şöbənin əməkdaşları -8;    coğrafiya elmləri doktoru - 2,  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru - 2, aparıcı elmi işçi - 2,  elmi işçi - 1, kiçik elmi işçi - 3, 

 

Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı – 1938, 25.00.27 - “Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya ”, coğrafiya elmləri doktoru, baş elmi işçi, şöbə müdiri.

Tədqiqat istiqamətləri: səth suları, çay axımının formalaşması və keçməsinin qanunauyğunluqları, su balansı, çay sularının əmələ gəlməsində iştirak edən qida mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi, insanın fəaliyyətinin çay axımına və hövzənin ekoloji vəziyyətinə təsirinin öyrənilməsi.

50-dən çox əsərin və 3 monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

Abduyev Məhəmməd Abdul oğlu – 1961, coğrafiyaçı-hidroloq, coğrafiya elmləri doktoru, ixtisası: 25.00.27 - “Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya”, aparıcı elmi işçi.

 

Tədqiqat istiqamətləri: Azərbaycanın dağ çaylarının sülb axımının tədqiqi, çayların asılı gətirmələr axımının hesablanma metodikasının işlənməsi, ion axımının hesablanma metodikasının təkmilləşdirilməsi, çay sularının minerallaşma və codluq xəritələrinin tərtibi, hövzənin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.

 

Bir sıra elmi konfranslarda iştirak etmişdir. 60 məqaləsinin müəllifidir. Məqalələri Rusiya, Bolqarıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Ukraynada çap edilmişdir.

 

Məmmədov Cuma Həzrət oğlu - 1948, 25.00.27 - “Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya”, coğrafiya elmləri namizədi, aparıcı elmi işçi.

Tədqiqat istiqamətləri: çayların sülb axımı, onların maksimal axımının tərəddüdü.

Bir sıra beynəlxalq konfransların iştirakçısıdır, 45 məqalənin və 1 monoqrafiyanın  müəllifidir.

 

Teymurov Mövlud Əsədulla oğlu – 1967, coğrafiya elmləri namizədi, ixtisası: 25.00.27 - “Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya”, böyük elmi işçi.

Tədqiqat istiqamətləri: çay suları ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, axımın il ərzində paylanması xüsusiyyətlərinin tədqiqi, inzibati rayonlar üzrə əhali və suvarılan torpaqların su təchizatının qiymətləndirilməsi.

Bir  sıra konfranslarda iştirak etmişdir, 40-a qədər elmi əsərin müəllifidir.

 

Rəsulov Zülfəli Rəcəb oğlu – 1953,  elmi işçi.

Tədqiqat istiqamətləri: səth suları və onlara insanın təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri.

23 məqaləsinin müəllifidir.

 

Sultanova Fəridə Sadıx qızı - 1953, kiçik elmi işçi.

Rzayeva Şakirə Surxay qızı - 1950, kiçik elmi işçi 

İsayeva Rəisə Lələ qızı - 1966, elmi işçi.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2017