Paşayev Nəriman Əziz oğlu 

Anadan olduğu yer

Gədəbəy rayonu, Hacılar kəndi

Təvəllüdü

27.05.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)

Elmi dərəcəsi

c.ü.f.d.

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.02

İqtisadi və sosial coğrafiya

“Azərbaycanın Böyük Qafqaz ərazisində təbii-dağıdıcı hadisələrin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

90

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri

50-yə qədər bir çox Beynəlxalq simpozium və konfransların iştirakçısı olmqla, ən çox tədqiq etdiyi sahələr “İqtisadi coğrafiya”, “Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial coğrafi baxımdan öyrənilməsi”, “Siyasi coğrafiya” və “Regional coğrafiya”dır.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Şəki-Zaqatala və Şamaxı-İsmayıllı iqtisadi rayonlarında təbii fəlakətlərinin (sel, leysan və dolu) xalq təsərrüfatına təsiri. Azərb. EA-nın «Xəbərləri», «Yer elmləri», ser. № 5-6, 1990, səh. 92-96

2. Стихийные природные явления в Азербайджане и их территориальная организация. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1998, № 4, səh. 176-182

3. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təsərrüfatın ərazi təşkilinin müasir problemləri. Xəbərlər, Yer elmləri, B., 2002, №2, səh. 87-93

4. Müasir miqrasiya formalarının elmi-nəzəri, tipoloji və terminoloji problemləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri Təbiət elmləri seriyası

2002 №4 səh. 160-177, (V. İ. Əhmədovla müştərək)

5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda istehsalın ərazi təşkilinin müasir  problemləri. Xəbərlər, Yer elmləri, B., 2000, səh. 80-82

6. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının ərazi təşkili. Xəbərlər, Yer elmləri, B., 2003, №4, səh. 60-64, (B.T.Nəzirova və Z.T.İmrani ilə müştərək)

7. Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial  coğrafi öyrənilməsi. Monoqrafiya. Bakı-Elm 2004, 198 səh. (N.A. Babaxanovla müştərək)

8. Azərbaycan Respublikasının təbii ehtiyat potensialının təsərrüfat baxımından qiymətləndirilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi. BDU-nun «Xəbərləri», Yer elmləri ser. №3, 2007,  səh. 137-149, (N.A.Babaxanovla müştərək)

9. Аzərbaycan Respublikasında daşqınların təsərrüfata və əhalinin məskunlaşmasına təsiri. Аzərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XIII cild. Ekstremal təbii dağıdıcı hadisələr və onların yaratdığı ekoloji problemlərə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2008, səh. 403-408.

10. Влияния селевых явлений на территориальную организацию хозяйства регионов Азербайджанской Республики. Региональная политика России в современных социально-экономической условиях: географические аспекты. Россия АН, Сибирское отделение. Иркутск-2009, стр. 252-254

11. Böyük Britaniyanın coğrafiyası. Аzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Аzərbaycan Dillər Universiteti, «Regionşünaslıq» kafedrası. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009. 192 səh.

12. Аzərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2010. 416 səh. (N.H.Əyyubov və Z.N.Eminovla müştərək)

13. Azərbaycan Respublikası Xəzərsahili regionunun demoqrafik və sosial-iqtisadi inkişaf problemləri. AMEA, XƏBƏRLƏR, Yer Elmləri   Bakı-2011, səh. 60-64 (N.H.Əyyubov və Z.N.Eminovla müştərək)

14. “Влияние наводнений на территориальную организацию хозяйства Азербайджанской Республики и их районирование по уровню риска” / Toşkent Davlat iktisodiet universiteti «İktisadiet va tağlim» ilmiy jurnali, 2011, №7, стр. 127-130

15. Влияния стихийных бедствий на территориальную организацию хозяйства Апшеронского экономического района Азербайджана / “Актуалные проблемы гуманитарных и естественных наук” отдел география. Москва-2012 №5, стр.193-198.

16. Экономико-географические исследование воздействия оползней на расселение населения в Азербайджанской Республике / Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Экономика» №4 (3), 2012, 130-139 ст.

17. Influence of inundations on territorial organization of economy in Aran region of Azerbaijan. American international journal of contemporary research. 2012. Vol.2, №5, New- York. 222-227

18. Fransanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 164 səh (G.R.Ağakişiyeva ilə müştərək)

19. Almaniyanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 160 səh (G.R.Ağakişiyeva ilə müştərək)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Coğrafiya İnstitutunda fəaliyyət göstərən Elmi Şuranın və Dissertasiya Şurasının Elmi seminarının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Aviasiya Akademiyası, “Hava nəqliyyatı” fakültəsi, “Aviasiya meteorologiyası” kafedrasında 0,5 ştat müəllim

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası” şöbəsi, Az 1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pros. 31

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

538-59-74

Mobil tel.

(050) 3473670

Ev tel.

453-79-87

Elektron poçtu

pasayevneriman@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2018